POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie                      

Ochrona danych osobowych jest jednym z ważnych aspektów w działalno¶ci toru gokartowego ZygZak.
Niniejsza polityka prywatno¶ci informuje o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w tym o sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.  Niniejsza polityka uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, a w tym w szczególno¶ci: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. "RODO") oraz Ustawę o ochronie danych osobowych z dn. 18 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) (tzw. "UODO")

Zapewniamy, że dokładamy należytej staranno¶ci aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane osobowe przetwarzamy. W szczególno¶ci zapewniamy, że przetwarzamy dane zgodnie z RODO i UODO, w oznaczonych, zgodnych z prawem celach o których Państwa informujemy. Dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osi±gnięcia celu przetwarzania i wymagań przepisów. 

Kiedy niniejsza Polityka prywatno¶ci ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatno¶ci ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Apena Remont sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych i przetwarza je w zwi±zku z działalno¶ci± toru gokartowego Zygzak.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Apena-Remont Sp. z o.o. z siedzib± w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 61a zarejestrowan± w Wydziale VIII Gospodarczym S±du Rejonowego w Bielsku-Białej pod numerem KRS  0000140697, posiadaj±c± numery NIP 937-21-76-881 oraz Regon 072161448, właściciel Toru Kartingowego ZygZak

We wszystkich sprawach zwi±zanych z przetwarzaniem danych osobowych a w tym w celu realizacji swoich praw – proszę się kontaktować na adres email rodo@apena-remont.com.pl

·  Dane mog± być przetwarzane w sposób „ręczny” lub zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na wysyłce ewentualnych informacji marketingowych tylko do wybranej grupy osób

 

W jaki sposób pozyskujemy dane i jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe s± przez nas uzyskiwane bezpośrednio od osób których te dane dotycz± lub ich opiekunów prawnych.
Przetwarzamy takie dane jak imię, nazwisko, rok urodzenia oraz dane kontaktowe jak adres, telefon lub email.

W żadnym wypadku nie prosimy o udostępnianie nam danych osobowych uznanych jako szczególne kategorie danych osobowych (art. 9 RODO). W przypadku podania prze Państwa takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźn± zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Nie przetwarzamy danych osobowych w miejscach gdzie nie jest to niezbędne. Dlatego też np. na tablicach wyników przejazdów i w innych miejscach gdzie s± prezentowane np. najlepsze rezultaty – wyświetlamy tylko jednorazowe pseudonimy, które sami Państwo podaj±. St±d prosimy nie podawać w tym miejscu żadnych danych, które pozwoliłyby jednoznacznie Was zidentyfikować przez osoby postronne. W przypadku podania prze Państwa takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźn± zgodę na ich wykorzystanie.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach opisanych w naszej polityce prywatno¶ci. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych. Konkretny cel i podstawa przetwarzania s± podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotycz±, w momencie pozyskiwania tych danych.

Podstaw± przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umow± jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.

Dla celów marketingowych Administratora (np. wysyłka newslettera, sms o wydarzeniach na torze), w tym w celach analitycznych – podstaw± jest udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora, (np. optymalizacja procesów obsługi)         

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzamy dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zwi±zanymi z zawart± umow± lub świadczonymi usługami. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi.

W celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod k±tem potrzeb – podstaw± jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora

 

 

Okres, przez który dane będ± przechowywane

  1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z któr± przetwarzamy dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu wygaśnięcia umowy,  przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowi±zku przechowywania danych wynikaj±cego z przepisów prawa, w szczególności obowi±zku przechowywania dokumentów księgowych dotycz±cych umowy.
  2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będ± przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
  3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoj± zgodę, możesz w każdej chwili j± wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie objętym zgod± - tylko do tego momentu.

4.       Jeżeli wyraziłeś na to zgodę – Twoje dane będ± przetwarzane zgodnie z Twoj± wol± – aż do czasu odwołania zgody. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać informacje marketingowe takie jak aktualne promocje, planowane wydarzenia na naszym torze, informacje o zawodach, i innych atrakcjach organizowanych lub współorganizowanych przez nasz tor. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, będziemy mogli go publikować na naszych stronach www i w mediach społecznościowych, jak np. Facebook, w zwi±zku z wydarzeniami jakie maj±cymi miejsce na naszym torze z Twoim udziałem. Wszystkie zgody o których mowa w tym punkcie s± dobrowolne, a ich brak nie ma wpływu na możliwość wykonania usługi przejazdu gokartem.

Prawa osoby, której dane dotycz± i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne maj± określone prawa dotycz±ce swoich danych osobowych, a Apena Remont sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za ich realizację. Maj±c na uwadze art.13 RODO informujemy że,

  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo ż±dania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstaw± przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

2.       W przypadku korzystania z usług wymagaj±cych zalogowania na indywidualne konto, użytkownik może również dokonać zmiany swoich danych osobowych samodzielnie, korzystaj±c z odpowiedniej opcji – jeśli taka jest dostępna w serwisie.

3.       W zakresie, w jakim podstaw± przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. W zakresie, w jakim Twoje dane s± przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadaj±cym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj±cego się ochron± danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji w/w uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegaj±cej się o dokonanie danej czynności.

W przypadku wszelkich pytań, uwag, skarg lub wniosków dotycz±cych przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym także w celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rodo@apena-remont.com.pl W ten sam sposób prosimy zgłaszać wszelkie pytania, zastrzeżenia, w±tpliwości czy też skargi dotycz±ce treści niniejszej Polityki prywatno¶ci lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe.

Wszelka otrzymana korespondencja zostanie rozpatrzona zgodnie z jednolit± procedur± i udzielimy na ni± odpowiedzi.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy mog± być przetwarzane w sposób ręczny lub zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych w rozumieniu RODO, a na potrzeby profilowania nie przetwarzamy również żadnych danych wrażliwych. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji użytkownika.

Odwiedzaj±c nasz serwis internetowy podlegacie Państwo zautomatyzowanemu profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych. Polega ono na zbieraniu informacji i analizowaniu zachowań  (m.in odwiedzanych stron,  w serwisie www) poprzez narzędzia takie jak: Google Analitycs. Do wyżej wymienionych usługodawców mog± być przekazywane takie dane jak: numer IP, obecnie wykorzystywany system operacyjny, obecnie wykorzystywana rozdzielczość ekranu, Informacje o urz±dzeniu na którym Państwo korzystacie z serwisu.

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe s± przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniaj±cych ich ochronę odpowiedni± do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochron±, zabezpieczane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi±zuj±cych przepisów.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajduj±cych się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urz±dzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służ± m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które s± niezbędne do działania serwisów internetowych zwi±zanych z działalności± Toru Gokartowego ZYGZAK. Należ±ce do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane s±, aby zapewnić:

·         utrzymanie sesji użytkownika;

·         zapisanie stanu sesji użytkownika;

·         umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania

·         monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie s± niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiaj± korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

Korzystamy też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystuj± pliki cookies w następuj±cych celach:

·         monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW

·         zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalaj± nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystaj± z naszej strony internetowej i umożliwiaj± nam ci±głe doskonalenie naszych produktów;

·         kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

·         badanie zapisów na newslettery lub deklaracji uczestnictwa w wydarzeniach;

Wśród podmiotów tych w dacie sporz±dzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przegl±darki blokuj±cy Google Analytics: tools.google.com);

Użytkownik może zarz±dzać plikami cookies, zmieniaj±c ustawienia swojej przegl±darki internetowej. Zastrzegamy jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mog± nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach wi±że się to nawet z całkowit± niemożności± korzystania z wybranych usług. Dotyczy to w szczególności części serwisu wymagaj±cej logowania.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotycz±ce korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów zwi±zanych z prac± serwera, analiz± ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarz±dzaniu serwisami WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzaj±cych witrynę (np. informacji o regionie, z którego nast±piło poł±czenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporz±dzane s± zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmuj± one zwykle informacje o ogl±dalności serwisu. Zestawienia te nie zawieraj± jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalaj±cych na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowi±zani do ujawnienia informacji dotycz±cych numeru IP danego użytkownika Serwisu na ż±danie uprawnionych do tego - w oparciu obowi±zuj±ce przepisy prawne - organów państwa w zwi±zku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

ZMIANY W POLITYCE prywatno¶ci

Niniejsza polityka prywatno¶ci jest aktualizowana w każdej sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub poż±dane z uwagi na: nowe przepisy prawa, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.05.2018 r.